Geld over op het sociaal domein? Dat ligt dus genuanceerder

Geld over op het sociaal domein? Dat ligt dus genuanceerder

Er was veel over te doen: de overschotten in het sociaal domein. Uit onderzoek blijkt nu dat het in de werkelijkheid een stuk genuanceerder in elkaar zit, schrijft minister Plasterk aan de Kamer.

Gemeenten begroten uitgaven sociaal domein 2017 op 22,6

Gemeenten hebben voor 2017 in totaal 22,6 mld. aan uitgaven begroot op het sociaal domein. Daarmee is het sociaal domein de grootste uitgavenpost van de gemeente. Geld over op het sociaal domein? Dat ligt dus genuanceerder (Divosa) Nieuwsbrief voor gemeenten mei 2017 (CBS) Over deze website; Divosa Vraagt Uw Aandacht.

Gemeenten houden géén geld over op het sociaal domein | VNG

In het najaar van 2016 is ten onrechte het beeld ontstaan dat gemeenten in 2015 fors geld hebben overgehouden op het sociaal domein. De vergelijking die eind oktober was gemaakt tussen inkomsten en uitgaven, had niet gemaakt mogen worden.

Onderzoekers: ‘Overschotten sociaal domein vragen om meer

Gemeenten hebben in 2015 geld overgehouden op het budget voor sociaal domein, maar het hoe en waarom ligt genuanceerder dan eerder werd gemeld. Dat schrijven onderzoekers van Cebeon en AEF in twee losstaande rapporten.

CBS-cijfers over budget sociaal domein 2015: VNG reactie

Uit de cijfers blijkt uiteindelijk dat gemeenten over het jaar 2015 een bedrag van € 800 miljoen overhouden, 3,2% van het totale budget van € 24,4 miljard voor het sociaal domein. (Voor de taken Wmo en Jeugd houden gemeenten € 1,2 miljard over, maar voor de taken op het gebied van werk en inkomen is er een tekort van € 400 miljoen: dit

Tips voor colleges en zorgprofessionals over de toekomst

Maar het levert op lange termijn meer op. Het voorkomen van huisuitzettingen bijvoorbeeld, omdat de gemeente Zaanstad, dankzij het maatwerkbudget, een maand huur betaalt. “Dat is goed voor het betreffende gezin en is het uiteindelijk ook goedkoper voor de gemeente”, zegt Olthof.

Schrap extra geld Stadspark, reserveer voor Sociaal domein

“Ervan uitgaande dat alle partijen zo min mogelijk willen bezuinigen ligt het voor de hand om geld dat bestemd was voor het sociaal domein, maar niet ingezet, te reserveren voor het sociaal domein in plaats van het in de algemene reserve te storten.”

[PDF]

Vernieuwen in het sociaal domein? Stuur op samenhang!

Of het probleem nu gaat over geld, beschikbaarheid van zorg, een vernieuwd zorglandschap, de juiste inrichting van de toegang Ambities in het sociaal domein Hoewel de vernieuwing op de afzonderlijke onderdelen snel kan gaan, blijkt het lastig te zijn Dat ligt anders voor de

Veel gemeenten stevenen op tekorten sociaal domein

Dat blijkt uit onderzoek van Andersson Elffers Felix (AEF), dat op verzoek van gemeentekoepel VNG en het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD) is uitgevoerd. Het betreft een quick scan, waaraan 115 gemeenten hebben meegedaan. Daarvan geven er 93 aan dat zij significante tekorten verwachten.

Hoe wil je met zorgaanbieders omgaan? – Gemeenten van de

Het ligt iets genuanceerder. Met deze handreiking willen de ministeries van BZK, VWS, VenJ en EZ samen met het veld van gemeenten, instellingen en aanbieders, aangeven dat er afhankelijk van de beleidsdoelen meer opties zijn dan aanbesteden.

Geef een reactie